STRATEGIJA

Two people sitting on a red sofa and working together on a laptop

Naša strategija održivosti direktan je odraz posvećenosti naše kompanije „Svrsishodnom rastu“. Posvećeni smo pokretanju transformacione promene stvaranjem dodatne vrednosti za naše zainteresovane strane, uspešnim razvijanjem našeg poslovanja, i održivim ponašanjem radi dobrobiti sadašnjih i budućih generacija

Transformational impact for the good of generations
(Transformacioni uticaj za dobrobit generacija)

U kompaniji Henkel, održivost vidimo kao konstantan trud da napredujemo u rešavanju aktuelnih tema i da nastavimo da učimo o novim pitanjima, na osnovu naučnog znanja. Globalne klimatske promene su jedan od najvećih izazova sa kojima se čovečanstvo suočava danas, što zahteva hitnu i ambicioznu reakciju. Takođe je ključno da zaštitimo i regenerišemo naše resurse i sisteme za podršku životu kao što su šume, vode i biodiverzitet, za sadašnje i buduće generacije. U isto vreme, primećujemo rast globalnog siromaštva i društvene nejednakosti, što ugrožava ljudska prava i osnove zajedničkog života. Shvatamo da u tom procesu kompanije kao što je Henkel imaju ulogu u suočavanju s ovim izazovima i ostvarivanjem transformacionih promena.

Odgovornost za ljude, planetu i društvo

Naša korporativna svrha definiše zajednički temelj koji ujedinjuje nas u Henkelu: „Pioneers at heart for the good of generations“. Sa našim pionirskim duhom, našim znanjem, našim proizvodima i tehnologijama, želimo da obogatimo i unapredimo živote ljudi svakog dana – i oblikujemo prihvatljivu budućnost za buduće generacije. Održive poslovne prakse su integralni deo naše korporativne kulture decenijama, i takođe su centralni element naše vizije budućnosti. Zajedno sa inovacijama i digitalizacijom, održivost čini srž naše korporativne strategije, Agende za svrsishodni rast.

Nastavićemo da razvijamo naše snage, kao što su inovacije naših poslovnih sektora, sveobuhvatno znanje naših zaposlenih, kao i razne tačke kontakta naših proizvoda i tehnologija sa kupcima i potrošačima. Nameravamo da radimo sa drugima kako bismo doveli do temeljnih promena.

Objavili smo naš novi Okvir ambicija održivosti 2030+ u 2022. godini, koji je u vezi sa ambicioznim ciljem postizanja „Transformacioni uticaj za dobrobit generacija“. Ova mera uključuje tri dimenzije ESG u našoj viziji održivosti, i definisali smo ključne oblasti koje su u fokusu:

Naš Strateški okvir za ostvarenje ambicije održivog poslovanja 2030+

Naša strategija održivosti zasniva se na sprovođenju naših ambicija putem konkretnih mera i projekata kako bi se postigao praktični napredak. Naš Strateški okvir za ostvarenje ambicije održivog poslovanja 2030+ definiše naše dugoročne ambicije u okviru tri stuba – Regenerativna planeta, Uspešne zajednice i Partner od poverenja i povezuje ih sa našim ambicioznim ciljem da postignemo „Transformacioni uticaj za dobrobit generacija“.

Ključne ambicije za 2030+

Naš Okvir za ostvarenje ambicije održivog poslovanja 2030+ postavlja naše dugoročne ambicije u tri dimenzije Regenerativne planete, naprednih zajednica i partnera od poverenja. 

Naše ključne poluge za promene

Prepoznajemo da možemo da postignemo našu ambiciju transformacione promene samo sistematskim razmišljanjem i saradnjom sa našim partnerima iz lanca vrednosti i šire. Stoga, takođe smo definisali tri ključne poluge koje će nam pomoći da ostvarimo i povećamo napredak koji je potreban:

  • Proizvodi i tehnologije su u srcu svega što radimo. Kreiramo više vrednosti za naše kupce i potrošače konstantnim inovacijama kako bismo ponudili bolje performanse sa smanjenim otiskom u životnoj sredini.
  • Ljudi su u fokusu našeg poslovanja i naših aktivnosti u vezi sa održivošću. Naši zaposleni doprinose održivom razvoju svojim angažmanom. Naši dobavljači, akcionari, kupci i potrošači i naše komšije igraju važnu ulogu u pokretanju značajnih promena zajedničkim snagama.
  • Partnerstva su ključna za ostvarivanje u proširivanje napretka. Delimo znanje i pokrećemo sistemska rešenja saradnjom sa našim partnerima iz lanca vrednosti, i takođe sa stručnjacima, univerzitetima, civilnim društvom i drugim kompanijama.