CIRKULARNA EKONOMIJA

circular-economy

Štiti proizvode koje volimo i pruža informacije o tome kako da ih koristimo bezbedno i odgovorno - ali ambalaža takođe mora da postane deo cirkularne ekonomije.

Promovisanje cirkularnosti

Eliminacija, smanjenje i reciklaža materijala za pakovanje (gde to nije moguće), posebno za našu potrošnu robu, najbolji je način da se smanji otpad i povezani negativni uticaji na životnu sredinu. Naš cilj je da smanjimo količinu materijala za pakovanje koji koristimo na minimum – bez ugrožavanja kvaliteta, performansi ili bezbednosti naših proizvoda – i da potrošačima pružimo sve informacije koje su im potrebne za bezbednu upotrebu i pravilno odlaganje. Uz nekoliko izuzetaka, danas je naše pakovanje razvijeno da obezbedi nivo performansi koje potrošači očekuju, uz maksimalno smanjenje upotrebe resursa. Pored toga, naša ambalaža se može odložiti u postojeće sisteme za prikupljanje i reciklažu. 

Istovremeno, potrošnja resursa se može smanjiti ako se materijali što duže drže unutar ciklusa privrede. Kao rezultat toga, naša misija je da uključimo materijale iz održivih izvora i da dizajniramo pakovanje tako da se može ponovo koristiti kao sirovina za nove proizvode kako bi se zatvorio krug materijala. Naši dizajneri ambalaže blisko sarađuju sa dobavljačima, proizvođačima materijala za pakovanje, reciklerima i prerađivačima kako bi ispunili zahteve funkcionalnog pakovanja. 

U našem poslovnom sektoru Adhezivi tehnologije, fokusiramo se na inovativna rešenja koja olakšavaju reciklažu i na odvajanje materijala kako bi se omogućila popravka, ponovna upotreba i renoviranje proizvoda i delova proizvoda. 

Henkel takođe sledi različite pristupe za implementaciju zatvorenog kruga recikliranja u sopstvene proizvodne procese. U ovoj oblasti, naglašavamo odvojeno prikupljanje svih tokova otpada koji se može reciklirati na našim lokacijama.

YouTube Thumbnail Henkel Sustainability Film 2022 Promote circularity (Thumbnail)

Naša strategija za ambalažu: Snažna posvećenost, ambiciozni ciljevi

U Henkelu, prepoznajemo našu odgovornost u vezi sa ambalažom. Posvećeni smo promovisanju održivosti i ostvarivanju ove posvećenosti kroz skup ambicioznih ciljeva. Naša strategija se zasniva na konceptu cirkularne ekonomije i fokusira se na korišćenje materijala iz održivih izvora i korišćenje pametnih dizajn rešenja kako bi se zatvorio krug - radi dobrobiti ljudi i planete.

Naša strategija za promovisanje cirkularne ekonomije za pakovanje je usredsređena na tri stuba:

1. Pametno dizajniranje ambalaže i smanjenje materijala za pakovanje

Održiva rešenja za pakovanje najbolji su način za stvaranje efikasne i ekonomične cirkularne ekonomije. Inovativan dizajn je ključan za zamenu „devičanskih“ sirovina recikliranim ili obnovljivim alternativama, gde god je to moguće, što omogućava upotrebu održivijih ili obnovljivih materijala. Naš cilj je da do 2025. godine 100 odsto Henkelove ambalaže ima sve neophodne osobine za ulazak u proces reciklaže ili za ponovnu upotrebu. 

2. Korišćenje materijala iz održivih izvora

Henkel kontinuirano radi na povećanju udela recikliranog sadržaja u svojoj ambalaži. Takođe težimo korišćenju ambalaže napravljene od sirovina iz održivih izvora. Najčešće korišćeni materijali za ambalažu napravljeni od obnovljivih sirovina su papir i karton. Naš cilj je da 100 odsto papira i kartona koje koristimo u našoj ambalaži potiče od recikliranog materijala ili, gde je potrebno neobnovljeno vlakno, iz izvora sertifikovanih za održivo šumarstvo. 

3. Zajedničko zatvaranje kruga

Sarađujemo s organizacijama duž lanca vrednosti ambalaže kako bismo unapredili infrastrukturu za reciklažu. Naša ambicija u okviru programa Proširene odgovornosti proizvođača (EPR) je da osiguramo da nema neregulisanog odlaganja otpada od ambalaže. Da bismo postigli ovaj cilj u vezi sa zaštitom životne sredine, podržavamo sisteme prikupljanja i recikliranja koji demonstriraju podršku infrastrukturama koje omogućavaju merljive količine prikupljanja i recikliranja. Henkel razvija i testira nove logoe za ambalažu proizvoda kako bi promovisao održive navike u kupovini i komunicirao kako pravilno reciklirati. Logoi pokazuju procenat recikliranog materijala ili mogućnost recikliranja ambalaže, a neki takođe pomažu da se osigura pravilno recikliranje ambalaže proizvoda. Još jedna opcija za sprečavanje otpada je ponovna upotreba ambalaže. 

Pregled naših ciljeva za pakovanje

 • 100 odsto Henkelove ambalaže dizajnirano je i razvijeno kako bi optimizovalo reciklabilnost ili ponovnu upotrebljivost do 2025.*.
 • Cilj nam je da smanjimo upotrebu nereciklirane plastike od fosilnih izvora u pakovanjima robe široke potrošnje za 50 odsto do 2025. To će se postići povećanjem udela reciklirane plastike za proizvode široke potrošnje u svetu na više od 30 odsto, smanjenjem obima nereciklirane plastike.
 • Želimo da kontinuirano pomažemo da se sav ambalažni otpad pravilno odloži i reciklira, čime se sprečava da uđe u životnu sredinu. Kako bismo ovo postigli podržavamo inicijative za prikupljanje i recikliranje otpada. Ulažemo u inovativna rešenja i tehnologije koja podržavaju poboljšanu strukturu i informisanje potrošača kako bi se potpomogao proces reciklaže. 

*Ne uključujući adhezivne proizvode gde ostatak može uticati na sposobnost recikliranja ili zagaditi tokove reciklaže.

Pored toga, cilj nam je da 100 odsto vlakana papira u našoj papirnoj ambalaži i kartonu budu napravljena od recikliranog materijala ili, gde je potrebno neobnovljivo vlakno, da potiču od svežeg vlakna koje potiče iz sertifikovanih i održivih šuma. Takođe nameravamo da prestanemo da koristimo polivinil hlorid (PVC) i druge potencijalno štetne supstance koje se sumnjiče da štete životnoj sredini i ugrožavaju zdravlje.

Naš doprinos cirkularnosti industrijskih proizvoda

Naš poslovni sektor Adhezivi tehnologije omogućava zadržavanje visokokvalitetnih materijala u cirkulaciji i pretvaranje otpada u vredne resurse. Spajajući naše stručno znanje o materijalima sa inovativnim tehnologijama, pružamo rešenja koja igraju važnu ulogu u tranziciji ka cirkularnoj ekonomiji i podstiču promišljanje o industrijskom dizajnu i proizvodnji.

Naš pristup promociji cirkularne ekonomije usmeren je na:

 • Reciklabilnost
 • Razdvajanje
 • Obnovljivi ugljenik
 • Biološki bazirani lepkovi

Smanjenje proizvodnog otpada

Cilj nam je da promovišemo cirkularnost u našem poslovanju. Pri tome težimo smanjenju otpada iz proizvodnje, recikliranju, ponovnom punjenju ili ponovnoj upotrebi otpada iz proizvodnje koji se ne može sprečiti, i smanjenju količine otpada koja završava na deponijama. Podržavamo ovaj proces sistematskim identifikovanjem tokova proizvodnog otpada i stvaranjem novih cirkularnih sistema gde je to moguće. Fokusiramo se na povećanje recikliranja na našim lokacijama i blisko sarađujemo sa partnerima u lancu vrednosti - dobavljačima, kupcima, i kompanijama za recikliranje i odlaganje.

Naše inicijative se usmeravaju na tri ključna područja:

 • Smanjenje potrošnje materijala i generisanje otpada.
 • Ponovna upotreba materijala.
 • Recikliranje materijala.

Partnerstva širom lanca vrednosti: Jači zajedno

Naši napori da dostignemo ove ciljeve ostvaraju se putem intenzivne saradnje sa partnerima iz različitih industrija, kako bismo pokretali inovacije u razvoju ambalaže.

 • Recyclate Forum (Forum za recikliranje): ova inicijativa ima za cilj da unapredi svest potrošača o cirkularnoj ekonomiji i broji više od 40 članova, kao što su maloprodajne kompanije, kompanije za odlaganje otpada, proizvođači ambalaža i političari.
 • European Plastics Pact (Evropski pakt o plastici) i U.S. Plastics Pact (SAD pakt o plastici): Henkel je potpisao dva pakta o plastici, i u SAD i u Evropi. Ova dva regionalna sporazuma, u okviru kojih smo bili jedni od prvih potpisnika, spajaju vlade i kompanije kako bi sarađivale u sprovođenju cirkularne ekonomije u kojoj se plastika koristi iznova i iznova.
 • CEFLEX: Henkel je takođe jedan od osnivača CEFLEX-a, konzorcijuma od više od 130 evropskih kompanija i organizacija koje za cilj imaju da učine fleksibilne ambalaže - koje se uglavnom sastoje od više slojeva filma ili folije koje je često teško odvojiti - lakšim za reciklažu.
 • New Plastics Economy: Učestvujemo u inicijativi Nova plastična ekonomija, koja spaja zainteresovane strane kako bi razmotrili budućnost plastike i pokrenuli promene ka cirkularnoj ekonomiji.
 • Alliance To End Plastic Waste: Henkel je takođe osnivač nove globalne inicijative Savez za uklanjanje plastičnog otpada. Savez će razvijati i širiti rešenja koja umanjuju količinu plastičnog otpada i omogućavaju upravljanje njime. Takođe će promovisati rešenja za korišćenu plastiku pomažući da se omogući cirkularna ekonomija.

Jedan od naših partnera na putu ka unapređenju recikliranja otpada i uspostavljanju cirkularne ekonomije je socijalno preduzeće Plastic Bank. Henkel je započeo svoje partnerstvo sa Plastic Bank-om 2017. godine s ciljem smanjenja plastičnog otpada u okolini i stvaranja novih prilika za ljude koji žive u siromaštvu. 2019. godine smo produžili ovo partnerstvo još pet godina kako bismo podržali obavezu Plastic Bank-a da uspostavi i razvija lokalnu infrastrukturu za recikliranje u Egiptu. Tokom 2023. godine, oko Kaira, duž reke Nila, i na vrelim turističkim mestima Crvenog mora, funkcionisala su 24 centra za prikupljanje.

Šta dalje: Ka još većoj održivosti

Ambalaža se konstantno menja, pod uticajem inovativnih novih dizajn rešenja i promenljivih očekivanja kupaca. Ova konstantna transformacija stvara uzbudljive prilike za smanjenje negativnog uticaja ambalaže na životnu sredinu. U Henkelu, naši stručnjaci su posvećeni istraživanju mogućnosti da ambalaže učine još održivijim - štiteći proizvode koje volimo i pružajući veći doprinos planeti.