Inicijative i partnerstva

Očekivanja u pogledu društvene i ekološke odgovornosti se stalno menjaju. Zato se kompanije oslanjaju na otvoren dijalog sa zajednicama, dobavljačima, kupcima i mnogim drugim zainteresovanim stranama kako bi obezbedili rešenja za najvažnije izazove.

Uključivanje sledeće generacije

Sve više inicijativa se pokreće kako bi se današnji korisnici ohrabrili da promene svoje navike. Međutim, važno je razmišljati i o budućnim generacijama. Zato edukativne aktivnosti koje promovišu održive načine ponašanja i osvešćuju ljude o izazovima sa kojima se planeta suočava postaje sve popularnije. Henkelov Forscherwelt („svet istraživača“), na primer, ohrabruje decu da istraže svet nauke na interesantan i zabavan način.  Međunarodni program obuhvata nastavne jedinice i materijale za osnovne škole. Sadržaj programa odražava glavne tačke Henkelovih oblasti istraživanja, uz dodatno ispitivanje održivosti. 

Moć ljudi

Pored toga, Henkel ohrabruje oko 53.000 svojih zaposlenih da doprinesu održivom razvoju u svojim svakodnevnim aktivnostima na poslu, i kao pripadnici društva. Jedan od takvih elemenata je jedinstveni program ambasadora održivosti – najveći globalni program obuke u istoriji kompanije. Više od 50.000 zaposlenih Henkela su završili obuku u oblasti održivosti od 2012. Sada aktivno dele svoje znanje po ograncima kompanije širom sveta, a takođe uključuju i kupce, dobavljače i druge partnere. Oni takođe pomažu da se stvore razumevanje i entuzijazam za održivost u mlađim generacijama, tako što posećuju osnovne škole. Do kraja 2018. godine Henkelovi ambasadori održivosti dopreli su do 150.000 učenika u 53 zemlje.

Diskutujte, angažujte se, uključite druge

U Henkelu, naš pristup održivosti oblikuju naše interakcije sa akcionarima. Verujemo da je otvoren, stalni dijalog sa svim ciljnim javnostima u vezi sa našim poslovanjem ključan kako bismo mogli da obezbedimo rad na najvažnijim izazovima. Putem direktnih razgovora, učešća u inicijativama različitih akcionara i podrške platformama za dijalog, trudimo se da podelimo naše jedinstveno znanje i prikupimo saznanja – i onda integrišemo ono što smo naučili u naše proizvode, usluge i poslovne aktivnosti. Želimo da razumemo naše akcionare. Zato zaista slušamo.

Dijalog sa akcionarima

Razmene mišljenja sa akcionarima i socijalnim grupama su ključni element Henkelovog pristupa održivosti. To je razlog  zašto smo aktivni na više platformi za dijalog i u okviru inicijativa o posebnim temama u vezi sa održivošću.

Ova otvorena razmena pruža osnovu za zajedničko razumevanje i priliku da se zadobije društveno odobrenje za odluke preduzeća. U isto vreme, dijalog je izvor novih ideja i pravi značajan doprinos našem upravljanju inovacijama, rizikom i takođe čini osnovu za dalji razvoj naše strategije održivosti i izveštavanja.

Zato smo u stalnom dijalogu sa kupcima, korisnicima, dobavljačima, zaposlenima, akcionarima, lokalnim zajednicima, agencijama za rejting i analitičiarima, državnim organima, nevladinim organizacijama, političarima, akademskom i naučnom zajednicom.