ODGOVORNA NABAVKA MATERIJALA

Lanac snabdevanja jedne kompanije izuzetno je važan resurs – saradnja između kompanija u svakom segmentu u lancu može da stvori odlične mogućnosti za minimiziranje ukupnog uticaja na životnu sredinu i maksimiziranje ukupnog pozitivnog društvenog uticaja. U Henkelu, naš globalni lanac snabdevanja uključuje poslovne partnere iz više od 115 zemalja. Zajedno želimo da pokrenemo napredak ka 100 odsto odgovornoj nabavci materijala.

Omogućavanje svrsishodnog rasta kroz odgovornu nabavku materijala

S našim vodećim pristupom odgovornoj nabavci materijala, cilj nam je da omogućimo svrsishodan rast pokretanjem održivosti duž čitavog lanca snabdevanja – za dobrobit ljudi i planete. Iz tog razloga održavamo intenzivan dijalog i saradnju sa našim dobavljačima kako bismo promovisali održive prakse i poštovanje ljudskih prava. Naša misija je da idemo dalje od usklađenosti, da pokrenemo uticaj i promenu u čitavom našem lancu vrednosti, kao i da stvorimo održivu vrednost za naše kupce.

Naša Strategija 100 odsto odgovorne nabavke materijala u prvi plan stavlja naš cilj da donosimo odluke u vezi sa 100 odsto odgovornom nabavkom materijala na globalnom nivou, u svim regionima, poslovnim sektorima i grupama materijala. Ovaj strateški okvir je izgrađen na našem snažnom upravljanju rizicima, kao i pristupu usklađenosti. On odražava ključne aspekte Henkelove strategije Svrsishodnog rasta, a istovremeno stavlja tri najvažnije oblasti održivosti u samo središte naše agende o odgovornoj nabavci materijala, a to su pozitivan uticaj na klimu, cirkularna ekonomija i društveni napredak. Naš doprinos ovim ključnim oblastima omogućen je putem četiri ključna strateška pokretača saradnje, transformacije, inovacije i osnaživanja koji će voditi naš napredak prema 100 odsto odgovornoj nabavci materijala.

Na slici: Bertran Konkre, predsednik Globalnog lanca snabdevanja Henkela i viši potpredsednik nabavke

   

U okviru našeg sektora za nabavku, kroz Strategiju 100 odsto odgovorne nabavke materijala, potpuno smo posvećeni doprinosu Agendi Svrsishodnog rasta i ambicijama kompanije Henkel.

100% Responsible Sourcing at Henkel (1) - Thumbnail

Proces odgovorne nabavke materijala

Naš Proces odgovorne nabavke materijala koji se sastoji iz šest faza ključan je element našeg pristupa procene dobavljača. Orijentisan je na dva glavna aspekta: kao prvo, obezbediti da svi naši dobavljači poštuju naše definisane standarde održivosti. Drugo, cilj nam je da imamo svrhovitu saradnju sa našim dobavljačima i strateškim partnerima kako bismo kontinuirano unapređivali standarde održivosti u našem lancu vrednosti – na primer, kroz prenos znanja i kontinuiranu edukaciju o optimizaciji procesa, efikasnosti resursa i ekološkim i društvenim standardima. Ovaj proces je sastavni deo svih naših aktivnosti nabavke širom sveta i sprovodi se u svim regionima, u svim poslovnim sektorima i za sve grupe materijala. Ovaj proces sprovodimo i na početku naše saradnje sa dobavljačem i kao redovnu proveru naših postojećih dobavljača.

1. korak: Prethodna provera i procena rizika

Henkel koristi sistem ranog upozorenja za rizike održivosti na svetskim tržištima nabavke. Proces započinjemo procenom potencijalnih rizika u regionu ili zemlji. Pritom se koncentrišemo na zemlje koje, po mišljenju međunarodnih institucija, jesu povezane sa povećanim stepenom rizika održivosti. Procena obuhvata kriterijume „ljudska prava“, „korupcija“ i „pravno okruženje“, kao i rizične lance vrednosti. Rizični lanci vrednosti povezani su sa industrijama i sektorima za koje smatramo da potencijalno predstavljaju rizik za održivost naše kompanije. To nam pomaže da identifikujemo zemlje i tržišta za nabavku za koje su možda potrebne posebne mere predostrožnosti.

Najistaknutiji savremeni primer rizične zemlje povezane sa materijalima koji predstavljaju rizik za održivost su istočne provincije Demokratske Republike Kongo (DRC), gde su različite vojske, grupe pobunjenika i spoljni akteri profitirali od rudarstva, dok su istovremeno doprineli nasilju i eksploataciji tokom ratova u regionu. Četiri minerala koji se dobijaju iz istočnog Konga i susednih zemalja su takozvani „minerali sukoba“. Ovi minerali obuhvataju kolumbit-tantalit (ruda tantala), kasiterit (ruda kositra), volframit (izvor volframa) i zlato, koji se koristi za konačnu proizvodnju metala tantal, kositar, volfram i zlato, poznatih kao 3TG.

Budući da je teško znati da li se određena sirovina koju kupujemo koristi za finansiranje aktivnosti kršenja ljudskih prava ili drugih zločina, svake godine tražimo da naši direktni dobavljači metala dostave odgovarajuću dokumentaciju kao dokaz da ne kupuju ili ne prerađuju metale iz takvih sumnjivih izvora.

2. korak: Prijemna sesija

Rezultati prethodne provere i procene rizika se zatim uključuju u proces sklapanja saradnje sa dobavljačima. Očekujemo da naši dobavljači budu saglasni sa našim Kodeksom ponašanja dobavljača kao i našom Politikom odgovorne nabavke materijala. Naš proces sklapanja saradnje ukorenjen je u globalno jedinstven sistem registracije i pruža standardizovani sažetak svih naših zahteva za održivost.

3. korak: Inicijalna provera ili revizija

Na početku nove poslovne saradnje, od novih dobavljača se traži da ili prikažu postojeće rezultate u vezi sa održivošću ili da se podvrgnu samoproceni održivosti koja pruža transparentnost o njihovoj efikasnosti kada je u pitanju održivosti. Naš pristup procene koristi upitnike koje je sastavio EcoVadis, nezavisni stručnjak za procenu održivosti. Ovi upitnici pokrivaju očekivanja u oblastima bezbednosti, zdravlja, okoline, kvaliteta, ljudskih prava, radničkih standarda i borbe protiv korupcije.

Odabrani dobavljači prolaze kroz inicijalne revizije kao alternativu upitnicima za samoocenjivanje. U tom procesu Henkel sarađuje sa nezavisnim revizorskim kompanijama kako bi proverio usklađenost sa definisanim revizorskim standardima. Naše revizije sastoje se od inspekcija na licu mesta (npr. na proizvodnim mestima) i obuhvataju fabričke inspekcije i razgovore sa radnicima na svim nivoima hijerarhije.

4. korak: Analiza procene učinka

Spoljni stručnjaci za održivost i osobe zadužene za dobavljača u našem timu za nabavku analiziraju rezultate revizija ili rezultate upitnika samoprocene kako bi utvrdili nedostatke održivosti i područja poboljšanja. Istovremeno, dobavljači su raspoređeni u različite grupe rizika održivosti. Standardizovani postupak nakon procene ili revizije obezbeđuje da naši dobavljači sprovode definisane korektivne radnje. Ozbiljno nepoštovanje zahteva koje se ponavlja dovodi do prekida saradnje sa dobavljačem.

5. korak: Korektivne radnje i neprekidan proces poboljšanja 

Nezavisno od rezultata revizije ili procene, od naših dobavljača koji su prošli procenu očekujemo da osmisle Plan korektivnih radnji i da rade na definisanim oblastima poboljšanja. Zajedno sa našim  dobavljačima, pratimo napredak ostvaren u sprovođenju Plana korektivnih radnji tokom perioda do ponovne procene ili ponovne revizije.

6. korak: Ponovna procena / ponovna revizija

Koristimo periodične ponovne procene ili ponovne revizije kako bismo pratili napredak u učinku naših dobavljača i obezbedili kontinuirani ciklus poboljšanja koji se sastoji od evaluacije, analize i korektivnih mera. Kao rezultat toga, transparentnost o razvoju učinka održivosti naših dobavljača dostupna je u stvarnom vremenu putem digitalnih platformi.

1. korak: Prethodna provera i procena rizika

Henkel koristi sistem ranog upozorenja za rizike održivosti na svetskim tržištima nabavke. Proces započinjemo procenom potencijalnih rizika u regionu ili zemlji. Pritom se koncentrišemo na zemlje koje, po mišljenju međunarodnih institucija, jesu povezane sa povećanim stepenom rizika održivosti. Procena obuhvata kriterijume „ljudska prava“, „korupcija“ i „pravno okruženje“, kao i rizične lance vrednosti. Rizični lanci vrednosti povezani su sa industrijama i sektorima za koje smatramo da potencijalno predstavljaju rizik za održivost naše kompanije. To nam pomaže da identifikujemo zemlje i tržišta za nabavku za koje su možda potrebne posebne mere predostrožnosti.

Najistaknutiji savremeni primer rizične zemlje povezane sa materijalima koji predstavljaju rizik za održivost su istočne provincije Demokratske Republike Kongo (DRC), gde su različite vojske, grupe pobunjenika i spoljni akteri profitirali od rudarstva, dok su istovremeno doprineli nasilju i eksploataciji tokom ratova u regionu. Četiri minerala koji se dobijaju iz istočnog Konga i susednih zemalja su takozvani „minerali sukoba“. Ovi minerali obuhvataju kolumbit-tantalit (ruda tantala), kasiterit (ruda kositra), volframit (izvor volframa) i zlato, koji se koristi za konačnu proizvodnju metala tantal, kositar, volfram i zlato, poznatih kao 3TG.

Budući da je teško znati da li se određena sirovina koju kupujemo koristi za finansiranje aktivnosti kršenja ljudskih prava ili drugih zločina, svake godine tražimo da naši direktni dobavljači metala dostave odgovarajuću dokumentaciju kao dokaz da ne kupuju ili ne prerađuju metale iz takvih sumnjivih izvora.

2. korak: Prijemna sesija

Rezultati prethodne provere i procene rizika se zatim uključuju u proces sklapanja saradnje sa dobavljačima. Očekujemo da naši dobavljači budu saglasni sa našim Kodeksom ponašanja dobavljača kao i našom Politikom odgovorne nabavke materijala. Naš proces sklapanja saradnje ukorenjen je u globalno jedinstven sistem registracije i pruža standardizovani sažetak svih naših zahteva za održivost.

3. korak: Inicijalna provera ili revizija

Na početku nove poslovne saradnje, od novih dobavljača se traži da ili prikažu postojeće rezultate u vezi sa održivošću ili da se podvrgnu samoproceni održivosti koja pruža transparentnost o njihovoj efikasnosti kada je u pitanju održivosti. Naš pristup procene koristi upitnike koje je sastavio EcoVadis, nezavisni stručnjak za procenu održivosti. Ovi upitnici pokrivaju očekivanja u oblastima bezbednosti, zdravlja, okoline, kvaliteta, ljudskih prava, radničkih standarda i borbe protiv korupcije.

Odabrani dobavljači prolaze kroz inicijalne revizije kao alternativu upitnicima za samoocenjivanje. U tom procesu Henkel sarađuje sa nezavisnim revizorskim kompanijama kako bi proverio usklađenost sa definisanim revizorskim standardima. Naše revizije sastoje se od inspekcija na licu mesta (npr. na proizvodnim mestima) i obuhvataju fabričke inspekcije i razgovore sa radnicima na svim nivoima hijerarhije.

4. korak: Analiza procene učinka

Spoljni stručnjaci za održivost i osobe zadužene za dobavljača u našem timu za nabavku analiziraju rezultate revizija ili rezultate upitnika samoprocene kako bi utvrdili nedostatke održivosti i područja poboljšanja. Istovremeno, dobavljači su raspoređeni u različite grupe rizika održivosti. Standardizovani postupak nakon procene ili revizije obezbeđuje da naši dobavljači sprovode definisane korektivne radnje. Ozbiljno nepoštovanje zahteva koje se ponavlja dovodi do prekida saradnje sa dobavljačem.

5. korak: Korektivne radnje i neprekidan proces poboljšanja 

Nezavisno od rezultata revizije ili procene, od naših dobavljača koji su prošli procenu očekujemo da osmisle Plan korektivnih radnji i da rade na definisanim oblastima poboljšanja. Zajedno sa našim  dobavljačima, pratimo napredak ostvaren u sprovođenju Plana korektivnih radnji tokom perioda do ponovne procene ili ponovne revizije.

6. korak: Ponovna procena / ponovna revizija

Koristimo periodične ponovne procene ili ponovne revizije kako bismo pratili napredak u učinku naših dobavljača i obezbedili kontinuirani ciklus poboljšanja koji se sastoji od evaluacije, analize i korektivnih mera. Kao rezultat toga, transparentnost o razvoju učinka održivosti naših dobavljača dostupna je u stvarnom vremenu putem digitalnih platformi.