KLIMA

2 girls running in a cornfield with modern windmills in the background

Emisije ugljen-dioksida i drugih gasova koji izazivaju efekat staklene bašte odgovorne su za klimatske promene i globalno zagrevanje. Ograničavanje ovih emisija je jedan od najvećih izazova sa kojim se čovečanstvo ikad suočilo.

Posvećeni očuvanju klime

Nekoliko stepeni možda ne zvuči mnogo, ali čini veliku razliku za budućnost naše planete. Da bismo ograničili globalno zagrevanje na 1,5 stepena Celzijusa do 2050. godine – i ispunili obavezu preuzetu Pariskim sporazumom Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama – moramo brzo da smanjimo emisije ugljen-dioksida. Postizanje ovog ambicioznog cilja biće moguće samo ako vlade i kompanije prihvate ovaj izazov kao priliku za pokretanje inovacija i istraživanje vizionarskih ideja. 

Klimatske promene su jedan od najvećih globalnih izazova našeg vremena. Posvećeni smo cilju dostizanja ograničenja od 1,5 stepena Pariskog sporazuma o klimi i razmatramo klimatske promene, njihove uticaje kao i upravljanju rizikom kroz naš čitav lanac vrednosti. Za nas je relevantan iz dve perspektive: jedna je u pogledu potencijalnog uticaja naših poslovnih aktivnosti na globalni bilans gasova staklene bašte, a druga je potencijalni uticaj klimatskih promena na naše poslovne aktivnosti. U kontekstu naše strategije održivosti, razmatramo naše direktne i indirektne emisije CO2 i njihov potencijalni uticaj na klimu. Fokusiramo se na sopstvene lokacije na koje možemo direktno uticati. Planiramo da postignemo smanjenje ugljeničnog otiska naše proizvodnje. To ćemo postići stalnim unapređenjem naše energetske efikasnosti i sve većim korišćenjem električne energije, posebno električne energije iz obnovljivih izvora. 

YouTube Thumbnail Combat climate change (Thumbnail)

Naš CO2 otisak 

Nastojimo da optimizujemo sopstveni CO2 otisak. Da bismo procenili svoj otisak, koristimo reprezentativne procene životnog ciklusa za sve kategorije proizvoda. Takođe procenjujemo podatke o sirovinama i materijalima za pakovanje koje koristimo, kao i transportnim poslovima.

Sve u svemu, proizvodnja naših proizvoda čini oko jedan odsto našeg ugljeničnog otiska duž lanca vrednosti. Ovo uključuje direktne emisije (Opseg 1) i indirektne emisije iz kupljene energije (Opseg 2). Većina direktnih izvora su spalionice, na primer, za rad kotlova. Međutim, mobilni izvori sagorevanja, kao što su motori vozila, takođe su odgovorni za emisije iz opsega 1. Primeri uključuju kamione, viljuškare i druga vozila. Kupljena energija (Opseg 2) prvenstveno uključuje kupljenu električnu energiju, ali i paru, grejanje i hlađenje.

Emisije unutar našeg lanca vrednosti, isključujući naše operacije, čine oko 98 posto našeg operativnog otiska CO2. Upotreba naših proizvoda čini oko dve trećine, a sirovine i ambalaža oko jedne četvrtine. Ovde pronalazimo najveći potencijal za smanjenje emisija i doprinos zaštiti klime. Transport naših proizvoda i odlaganje/reciklaža čine oko 7 posto naših emisija. 

Operacioni COotisak*

U hiljadama metričkih tona CO2/ekvivalenta CO2
*Pojednostavljen prikaz

Mere na lokacijama

Naš primarni fokus na ublažavanju klimatskih promena je na sopstvenim lokacijama i proizvodnji. Ovo je oblast u kojoj smo sebi postavili ambiciozne rokove i apsolutne ciljeve smanjenja. Da bismo to uradili, želimo da kontinuirano poboljšavamo našu energetsku efikasnost i da koristimo više energije iz obnovljivih izvora, posebno električne i toplotne energije.

Posvećeni smo smanjenju naših CO2 emisija Opsega 1 i 2 po toni proizvoda za 67 posto do 2030. godine u poređenju s 2017. Na putu ka ovom cilju zasnovanom na naučnim osnovama, težimo ostvarenju našeg privremenog cilja smanjenja emisija ugljeničnog otiska na našim proizvodnim lokacijama za 65 posto do 2025. godine u poređenju s polaznom godinom 2010. Nastavljamo da težimo ka našem postojećem cilju zasnovanom na naučnim osnovama da do 2030. godine 100 posto električne energije koju kupujemo za proizvodnju dobijemo iz obnovljivih izvora. Konstantno tražimo načine da brže smanjimo emisije na odgovarajućim lokacijama.

Na osnovu našeg napretka u ovim oblastima i iskustva koje smo stekli, odlučili smo 2021. godine da unapredimo našu ambiciju za 2040. godinu za deset godina: Do 2030. godine želimo da postignemo klimatski pozitivan bilans gasova staklene bašte u našoj proizvodnji (Opseg 1 i 2).

Za nas, klimatska pozitivnost u našoj proizvodnji znači da želimo da isporučimo trećim stranama višak ugljenično neutralne energije koja Henkelu nije potrebna za sopstvene potrebe. Na taj način ćemo izbeći emisije iz sopstvenih aktivnosti i omogućiti trećim licima da koriste energiju bez ugljen-dioksida.

Angažovanje duž našeg lanca vrednosti

Pored aktivnosti na našim lokacijama, cilj nam je da iskoristimo naš uticaj na oblasti lanca vrednosti koje su posebno relevantne za emisije CO2

Naša analiza pokazuje da faza korišćenja proizvoda ima najveći uticaj na naše emisije CO2, posebno u sektoru potrošačkih proizvoda. Naši proizvodi se svakodnevno koriste milion puta u domaćinstvima i industrijskim procesima. Shodno tome, naš cilj je da radimo sa našim korisnicima, potrošačima i dobavljačima kako bismo uštedeli 100 miliona kubnih tona CO2 tokom desetogodišnjeg perioda od 2016. do 2025. godine. Da bismo to postigli, razvili smo portfolio uštede CO2 koji može poslužiti kao osnova za kvantifikaciju tačnih doprinosa proizvoda u smanjenju emisija.  

Mnoge od sirovina koje koristimo zasnovane su na ugljeniku, na primer, surfaktanti u deterdžentima i šamponima, smole u lepkovima i plastici za pakovanje. Oni oslobađaju CO2 kada se razgrađuju ili sagorevaju. Planiramo da postepeno zamenimo fosilni ugljenik u našim sirovinama i pakovanju obnovljivim ugljenikom kako bismo se približili resursno efikasnoj i klimatski neutralnoj budućnosti. Poseban fokus je na upotrebi ugljenika iz biljaka ili delova biljaka kao deo obnovljive biosfere. Ugljenik iz vazduha i otpadnih materijala kao što su plastika takođe se može koristiti kao izvor u budućnosti. 

Gradimo put ka nulti neto emisiji duž celog lanca vrednosti

Ključni ciljevi lanca vrednosti obuhvataju naš cilj, zasnovan na nauci, da do 2030. godine smanjimo emisije CO2 po toni proizvoda za 30 odsto (u odnosu na referentnu 2017. godinu). Jedan deo toga je naša strategija pakovanja, budući da se emisije COmogu smanjiti upotrebom recikliranog materijala, na primer. Kao i kod našeg cilja za proizvodnju, naš cilj za emisije lanca vrednosti (Opseg 3) takođe ispunjava kriterijume Inicijative za ciljeve zasnovane na nauci za ambiciozne ciljeve lanca vrednosti, što znači da je u skladu s najboljom praksom.  

Nadovezujući se na naše trenutne ciljeve SBTi za 2030. godinu i našu ambiciju da do 2030. godine postignemo klimatski pozitivan balans u našoj proizvodnji, uključićemo „Standard za korporativnu neto nulu zasnovan na nauci (SBTi)“ kako bismo utabali put za smanjenje naših emisija Opsega 3. Ovaj standard obuhvata smernice, kriterijume i preporuke za kompanije kako bi postavile ciljeve neto nultih emisija, zasnovane na nauci, u skladu s ciljem Pariskog sporazuma od 1,5 stepeni.

Pomaganje kupcima i potrošačima da smanje emisije CO2

Naši proizvodi se svakodnevno koriste u milionima domaćinstava i industrijskih procesa. Shodno tome, naš cilj je da radimo sa našim korisnicima, potrošačima i dobavljačima kako bismo uštedeli 100 miliona metričkih tona CO2 tokom desetogodišnjeg perioda od 2016. do 2025. godine. Da bismo to postigli, razvili smo portfelj uštede CO2 koji može poslužiti kao osnova za kvantifikaciju tačnih doprinosa proizvoda u izbegavanju emisija (Opseg 4).  

Nastojimo da pomognemo našim korisnicima i potrošačima da uštede CO2 - na primer, pranjem na nižim temperaturama ili prelaskom na proizvode za negu kose koji se ne moraju ispirati i stoga ne zahtevaju zagrevanje vode. Male promene u svakodnevnom životu mogu napraviti veliku razliku i pozitivno uticati na klimu.